WAARSCHUWING: DIRECTSLAGEN - NUSLAGEN - THEORIEMEESTER (...)

Graag uw mening over deze website. Forumbezoekers kunnen zich hier voorstellen, belangrijke gebeurtenissen in hun leven mededelen, elkaar feliciteren bij voorspoed en steunen bij tegenspoed.
GRO
Administrator
Berichten: 11818
Lid geworden op: 26 mar 2005, 00:00

WAARSCHUWING: DIRECTSLAGEN - NUSLAGEN - THEORIEMEESTER (...)

Bericht door GRO »

WAARSCHUWING !!!

Laat jullie niet vangen door de uit Nederland overgewaaide praktijken van zogezegde rijscholen zoals directslagen, nu slagen, zekerslagen, theoriemeester (...) die, tegen een hoog bedrag (100 tot 150 euro) beweren dat ze de theorie rijbewijs B op een goeie voormiddag krijgen aangeleerd en ingeoefend. Op die paar uur heeft een leerling niet eens de kans om een handboek 1 keer aandachtig te lezen.

Lesgevers die praktijkles geven, klagen steen en been over jongeren die een zogezegde cursus hebben gevolgd, omdat duidelijk is dat ze geen iota van de theorie begrijpen. "Er gaat in de auto meer tijd verloren in het uitleggen van verkeersregels, dan in het leren rijden," zegt een lesgever. Sommige lesgevers spreken dan ook van "directbuizen" i.p.v. "directslagen".

Ook in het Vlaamse parlement (Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken) werd op 1 oktober de Vlaamse minister van Mobiliteit ondervraagd over deze wantoestanden. Een parlementslid had het zelfs over fruaduleuze toestanden.
https://www.vlaamsparlement.be/commissi ... ag/1426119
VLAAMS PARLEMENT schreef: De voorzitter
– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Ceyssens heeft het woord.

Lode Ceyssens (CD&V)
Voorzitter, ik wil hier een vraag om uitleg stellen over een onderwerp waarover ik minister Weyts eerder ook al een aantal keren heb ondervraagd en dat me bezorgd maakt. We hebben altijd gesteld dat het rijbewijs er vooral voor moet zorgen dat onze mensen veilig de weg op kunnen. We moeten hen leren hoe ze veilig in het verkeer kunnen rijden. Het gaat er niet om zo snel mogelijk een ticketje te hebben om een stuur vast te nemen.

Op websites vind ik uitspraken terug als “autotheorie in een dag”. Ik vind dat terug op de website directslagen, een organisatie die kandidaat-bestuurders “de theorie traint en leert volgens een unieke methode, dankzij handige tips, trucs en ezelsbruggetjes”. Deze website is niet alleen, want we hebben ook nuslagen, zekerslagen, altijdslagen en zo kan ik nog even doorgaan. De kandidaat-bestuurders worden telkens met hetzelfde aanbod en eenzelfde garantie gelokt.

Het gaat hier, voor alle duidelijkheid, niet om erkende rijscholen, maar om organisaties die kandidaat-bestuurders op enkele uren tijd kennis laten maken met echte examenvragen uit het theoretisch rijexamen voor het rijbewijs B. Het is een stoomcursus om die vragen te beantwoorden.

Er staat letterlijk op die sites dat de antwoorden op de vragen nog eens worden herhaald. Ik lees zelfs dat er van die lesgevers zijn die bij het theoretisch examen wachten totdat de mensen die het examen hebben afgelegd, weer buiten zijn, om te horen of er ondertussen nieuwe vragen gesteld zijn. Eigenlijk gaat het alleen over het slagen op het theoretisch examen, en niet over de vraag of de cursist de theorie en de verkeerscode voldoende onder de knie heeft, zodat die zich met een voldoende inzicht van de wegcode achter het stuur van een auto kan begeven.

Ik heb die werkwijze in het verleden al aangekaart bij minister Ben Weyts. Het is natuurlijk niet alleen een kwestie van concurrentievervalsing ten opzichte van erkende en goed menende rijscholen, maar ook een zaak van schending van intellectuele eigendom. De minister heeft toen aangegeven dat hij het theoretisch examen zou laten aanpassen, zodat wie deelneemt via zo'n organisatie en de theorie dus te weinig kent, niet meer zou kunnen slagen. De minister heeft toen ook aan GOCA (Groepering van Erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs) gevraagd om de vraag- en antwoordmogelijkheden te randomiseren, om formuleringen in de antwoordmogelijkheden die het antwoord zouden kunnen suggereren, te wijzigen en inversies in de vragen te brengen. Bovendien zou de databank met examenvragen uitgebreid worden.

Als we de verkeersveiligheid bij onze jonge bestuurders willen verhogen – en jammer genoeg zijn verkeersongevallen nog altijd zowat de voornaamste doodsoorzaak in die leeftijdscategorie – dan moeten we er inderdaad voor zorgen dat deelnemen aan een theoretisch of praktisch rijexamen geen ‘lucky shot’ is. Van kandidaat-bestuurders mogen we verwachten dat ze niet alleen de wegcode kennen en beheersen, maar dat ze die ook kunnen toepassen in de praktijk. Dat is de manier waarop we veilige chauffeurs de weg op kunnen sturen.

Minister, heeft de aanpak van uw voorganger gewerkt? Zijn de examenvragen hernieuwd en de vraagstellingen gewijzigd, zodat dergelijke wanpraktijken niet meer succesvol zijn?

Werd de databank met examenvragen uitgebreid? Hoeveel vragen voor het theoretisch rijexamen B bevinden zich momenteel in die databank?

Wordt er controle uitgeoefend op dergelijke organisaties? Indien ja, hoe en door wie?

Bent u van plan om een wetgevend initiatief te nemen, zodat dergelijke organisaties geen ruimte meer krijgen in Vlaanderen?

De voorzitter
Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters
Bedankt voor uw vragen, mijnheer Ceyssens. Educatie is uiteraard heel belangrijk. Het is inderdaad triestig om vast te stellen dat sommige instanties toch proberen om het slagen op dat theoretisch examen te omzeilen door tal van trucs en ezelsbruggetjes aan te leren aan de kandidaten, om er zodoende voor te zorgen dat zij slagen in hun theoretisch examen. We juichen dat dus zeker niet toe. Daarom ook bedankt voor uw vragen hieromtrent.

Alle maatregelen die op 29 oktober 2015 door mijn voorganger werden aangekondigd, zijn ook allemaal uitgerold. Tegelijk laat men mij weten dat er wel degelijk een daling is in het slaagpercentage van de kandidaten die aan het theorie-examen deelnemen met een dergelijke organisatie, die men op het randje van frauduleus kan noemen. Absolute cijfers kan ik daarover niet geven. De bedienden van de examencentra kunnen immers onmogelijk weten wie effectief les heeft gevolgd en zich echt heeft verdiept in de theorie voor het rijexamen, of wie een cursus gevolgd heeft bij een dergelijke organisatie. Wel kunnen we algemeen vaststellen dat het percentage van geslaagden tussen 2015 en 2019 in een dalende lijn zit, van 61,6 procent naar 39,4 procent.

Wat de examenvragen betreft, kan ik u meegeven dat de databank substantieel werd uitgebreid. Intussen zijn er 1366 vragen voor rijbewijs categorie B. In oktober worden daar nog eens 140 vragen aan toegevoegd. Dat brengt ons op een totaal van 1506 vragen voor het rijbewijs categorie B.

De administratie is niet bevoegd om toezicht uit te oefenen op deze organisaties, die zich op tal van websites aanbieden. Zij heeft enkel toezichtsbevoegdheid op de erkende rijscholen. Wat dat betreft kan daar dus geen controle op worden uitgeoefend.

Men geeft mij aan dat een wetgevend initiatief dat enkel moet dienen om dergelijke organisaties een halt toe te roepen weinig soelaas zou brengen. Het is sowieso te betreuren dat dergelijke malafide praktijken bestaan waarbij kandidaten continu misleid worden, maar een nieuw wetgevend initiatief zou hen er waarschijnlijk toe aanzetten om weer via een ander oord het hele verhaal te kunnen omzeilen, om zodoende kandidaten te sluw af te zijn en te misleiden. Vandaar het voorstel om veel meer energie te steken in een alternatieve aanpak. Samen met de erkende rijscholen en de examencentra willen we bekijken welke stappen we bijkomend kunnen ondernemen om dergelijke opleidingen te counteren, zowel door telkens opnieuw bij te sturen aan het examen als met een degelijk en concurrentieel initiatief, aangeboden door de erkende rijscholen.

Ik kan u in deze context ook reeds meegeven dat ik – nog voor deze problematiek ons werd gesignaleerd – mijn administratie op vraag van GOCA Vlaanderen opdracht heb gegeven om een fraudereglement uit te werken, zodat ook zij – de rijscholen en de examencentra – beter gewapend zijn om die malafide praktijken in de examencentra op te vangen.

We hebben hierover op het kabinet op 8 en 21 september overleg gehad, waarbij we van de sector zeer nuttige informatie kregen. Er is ook gegevensuitwisseling vanuit Nederland, het land vanwaaruit veel van deze laakbare organisaties naar hier komen overgewaaid.

De problematiek is ons dus wel degelijk goed bekend. We blijven dat opvolgen. We gaan daarmee aan de slag, zodat de kandidaat-bestuurders voldoende informatie hebben om te kunnen slagen in hun theoretisch examen, zonder dat daar dergelijke laakbare praktijken mee gepaard moeten gaan.

De voorzitter
De heer Ceyssens heeft het woord.

Lode Ceyssens (CD&V)
Minister, dank u wel. Ik hoor dat u niet meteen een wetgevend initiatief ziet zitten. Maar er moet misschien toch eens over worden nagedacht of natuurlijke personen of handelsvennootschappen die in groepsverband of in lesvorm op digitale wijze activiteiten ontwikkelen, kunnen worden verplicht om over een kwaliteitslabel te beschikken. Ik heb de indruk dat we op dit moment telkens achter het net vissen. We hebben minister Weyts destijds gevraagd om een inspanning te doen. Hij heeft dat gedaan. Maar ik stel vast dat dit verder aanhoudt, met alle gevolgen van dien. We krijgen signalen van mensen die met een praktische rijopleiding beginnen. Zij zeggen dat ze, voor ze de weg opgaan, vaststellen dat ze iemand naast zich zitten hebben die de wegcode totaal niet kent. Ik vraag u dus om dit nog eens grondig te bekijken.

U zegt dat u in samenspraak met de rijscholen en de examencentra nog wilt bekijken hoe we dergelijke frauduleuze toestanden kunnen aanpakken. Staat daar een timing op? Is er een plan van aanpak? Tegen wanneer kunnen we daar enige vooruitgang verwachten?

De voorzitter
De heer Keulen heeft het woord.

Marino Keulen (Open Vld)
Voorzitter, goede collega’s, minister, stoomcursussen kunnen nooit een synoniem zijn voor kwaliteit, en dat rijmt zeker niet met veiligheid en verkeersveiligheid.

In het regeerakkoord staat ook het level playing field voor alle rijscholen. Ik heb de term zelf niet gehoord in de tussenkomst van collega Ceyssens maar wel de basisfilosofie. Wat is de timing voor de uitrol van dat level playing field voor alle Vlaamse rijscholen? We willen deze kwalijke gesel immers bannen want het gaat hier inderdaad over verkeersveiligheid en daar staan die stoomcursussen helemaal haaks op. Dat heeft niets meer met kwaliteit te maken en er is ook niemand mee gebaat.

De voorzitter
Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters
Die theoretische kennis is inderdaad van essentieel belang wanneer men zich in het verkeer begeeft en verkeersveiligheid is uiteraard een topprioriteit waarop we moeten blijven inzetten. Het gaat over educatie, sensibilisering, handhaving en infrastructuur. Hier gaat het specifiek over het luik educatie en wanneer men toch tal van achterpoortjes blijft zoeken om mensen te overtuigen snel een rijbewijs te halen zonder veel kennis van zaken, dan kan ik dat enkel als laakbaar beschouwen. We moeten dat een halt toe roepen.

Mijnheer Ceyssens, u zegt dat we achter het net blijven vissen maar het feit dat men het aantal vragen al sterk heeft verruimd, maakt het toch al iets moeilijker om met die stoomcursussen en ezelsbruggetjes naar een rijexamen te gaan. Het aantal geslaagden dat een dergelijke stoomcursus heeft gevolgd, is drastisch gedaald. Wat er tot nu toe is gebeurd, werkt dus wel. Ik geloof niet zozeer in nieuwe wetgevende initiatieven omdat men, zodra die nieuwe initiatieven zijn uitgerold, opnieuw achterpoortjes zal hebben gevonden of een creatieve manier om mensen ervan te overtuigen bepaalde cursussen te volgen die ze dan duur betalen om hun rijbewijs te halen.

Een goede zaak is het zeker niet en een heel concreet plan van aanpak heb ik niet. Ik heb daarstraks al gezegd dat we op 8 september en op 21 september een vergadering daarover hebben gehad. Ook GOCA werkt een aantal voorstellen uit. Ik hoop dat ik u zo snel mogelijk kan briefen over de verdere stappen die worden gezet.

Iedereen die zich in het verkeer begeeft, draagt een verantwoordelijkheid en die verantwoordelijkheid staat en valt met een goede kennis van de wegcode. Vandaar ook het belang van dat theoretisch rijexamen. Men is er volop mee bezig maar ik hoop u zo snel mogelijk een duidelijke stand van zaken te geven.

De voorzitter
De heer Ceyssens heeft het woord.

Lode Ceyssens (CD&V)
Minister, mijn bezorgdheid blijft en ik wil ervoor pleiten om het kwaliteitslabel grondig te onderzoeken. U hebt het over achterpoortjes maar zodra men een verplicht label maakt, heeft men ook controle op wie daarmee bezig is. En dan zullen de wantoestanden snel naar boven komen.

Ik blijf erbij dat dit oneerlijke concurrentie is tegenover de echte rijscholen als ik die zo mag noemen, en dat dit ernstige neveneffecten kan hebben. Het gaat uiteindelijk over mensen die de weg op worden gestuurd zonder dat ze de wegcode kennen en die een ‘lucky shot’ hebben gehad om voor het theoretisch rijexamen te slagen. Ik denk toch dat we daarmee moeten voortmaken. Ik begrijp dat er geen concrete timing is na het overleg met GOCA en de rijscholen. Ik wacht nog even af op nieuws van u om daar eventueel een vervolgvraag over te stellen.

De voorzitter
De vraag om uitleg is afgehandeld.

Eric

Re: WAARSCHUWING: DIRECTSLAGEN - NUSLAGEN - THEORIEMEESTER (...)

Bericht door Eric »

Très heureux de lire ce débat au Parlement Flamand !

Le problème existe aussi du coté Bruxellois et Wallon avec des organisations de même nature.

Dans la voiture, à une priorité de droite, je demande à mon élève : alors tu ne freines pas pour la laisser passer ?
Réponse, non car elle n'est pas rouge !
Cela montre la qualité de l'enseignement de ces organisations et surtout le danger pour TOUS les autres usagers !

Ces jeunes roulent ensuite avec des "guides" qui se font payer (en toute illégalité) et un P36M !

Il faut mettre fins à ces pratiques dans toutes les régions (pour éviter le shopping qui se fait déjà !)

Plaats reactie